ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ : การลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป

 จำนวนผู้เข้าชม

AmazingCounters.com

 

เริ่มต้น  จากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดพักที่ 1  กราบนมัสการพระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผ่านแยกหัวถนน - ผ่านถนนพัฒนาการคูขวาง - ผ่านค่ายวชิราวุธ

จุดพักที่ 2  สักการะอนุสาวรีย์วีรไทย - ผ่านสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช - สิ้นสุด ณ  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ดำเนินการ ตามกำหนดการ และได้ดำเนินการการติดตั้ง Cutout 4 มุมเมือง
        จุดที่ 1  สามแยกคลองเหล็ง อำเภอขนอม 
        จุดที่ 2  ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
        จุดที่ 3  สามแยกหัวไทร
        จุดที่ 4  สามแยกสวนผัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช